De Brug en Havensteder komen weer nader tot elkaar

De Brug en Havensteder hebben besloten de draad weer voorzichtig op te pakken. Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet. Er zijn een aantal indringende gesprekken gevoerd tussen het bestuur van De Brug en de directie van Havensteder. Graag laten we de voorzitter van de Brug, Wim Martens, en de bestuurder van Havensteder, Hedy van den Berk, aan het woord om op deze gesprekken terug te blikken. 

De Brug - Wim Martens

Na het door ons opschorten van het overleg met Havensteder n.a.v. het teleurstellende resultaat met betrekking tot de prestatieafspraken met de gemeente Rotterdam en het aangekondigde huurprijsbeleid, hebben wij met ons bestuur onderling diepgaand gepraat over ons eigen functioneren en de vraag waar wij vinden dat we moeten staan. Daarbij werd duidelijk dat wij vierkant en eensgezind achter de huurders staan en dat er geen misverstand is over de onderwerpen waarover we met Havensteder het gesprek moeten blijven aangaan.

Het staken van de dialoog is bijna nooit een optie want alles loopt gewoon door en daarom gingen we in op de uitnodiging van Havensteder om op 24 april bij elkaar te komen met het doel om de kou uit de lucht te halen.

Kern van onze inzet is het bewaken van de primaire taak van de corporatie: zorgen voor woonruimte voor mensen die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien. Dat is in de wet vastgelegd en nog eens bevestigd met de Woningwet van 2015. Met name van de kant van de centrale overheid en nogal sterk van de kant van de gemeente Rotterdam wordt hier stevig aan getornd, waarschijnlijk vanwege het feit dat te weinig marktpartijen bereid zijn om in het middensegment te investeren. Diezelfde overheid heeft, door invoering van de vennoot-schapsbelasting en de verhuurderheffing, het de corporaties wel heel moeilijk gemaakt om haar kerntaak te financieren; daar zijn wij ook absoluut niet blind voor.

Desalniettemin vinden wij dat wanneer er keuzes kunnen worden gemaakt, die nooit mogen leiden tot een afzwakking van die kerntaak.

In de loop van het gesprek werd duidelijk dat we qua doelstelling niet ver uit elkaar staan en dat het goed zou zijn om te weten waarom en hoe welke keuzes werden en worden gemaakt. Daarom werd afgesproken dat Havensteder zo transparant mogelijk zou zijn, ruimhartig in het verstrekken van gevraagde en ongevraagde informatie en dat De Brug zo snel mogelijk aan de bel trekt als er iets speelt. De bestuurder wordt dichter betrokken bij het overleg en is goed bereikbaar. Daarnaast spraken we af dat we zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken in benodigde lobby’s met diverse stakeholders.

Inmiddels is het overleg hervat en zijn er signalen dat er meer financiële armslag komt en dat er correcties komen op de door Rotterdam beoogde vermindering van het aantal sociale huurwoningen. Onze aandacht is dus gericht op de nabije toekomst en wij zullen proberen om die voor onze huurders wat rooskleuriger te maken; dit zoveel mogelijk in samenwerking met Havensteder.

Havensteder - Hedy van den Berk

Op 24 april zaten we opnieuw om de tafel met het bestuur van De Brug. De Brug tekende begin dit jaar niet mee met de prestatieafspraken met de gemeente Rotterdam en ze gaven geen positief advies over ons huurbeleid. Voor ons een dringende reden om te onderzoeken of we elkaar vanuit gezamenlijke waarden opnieuw kunnen vinden. Met vertrouwen als de basis.

De Brug liet ons weten dat bij veel van onze huurders het water aan de lippen staat als het gaat om de maandelijkse lasten. De huurstijgingen hebben daar een belangrijk aandeel in gehad.

Wij zijn ons daarvan bewust. Daarom namen we verschillende maatregelen. De afgelopen jaren hebben we van 13.000 woningen de huren verlaagd. Zo blijven ze beschikbaar als sociale huurwoning. Daarnaast ontwikkelden we, samen met De Brug, een beleid om de mensen met de laagste inkomens te ontzien in de huurverhoging. Er is ook geld beschikbaar om mensen te helpen die ineens een veel lager inkomen hebben en daardoor een andere, goedkopere woning nodig hebben. De wens van De Brug om de huren dit jaar alleen te verhogen met inflatie konden we niet honoreren.

We spraken met De Brug af dat we opnieuw kijken hoe we ons geld inzetten. Natuurlijk houden we daarbij rekening met betaalbare woonlasten, investeringen, duurzaamheid én een gezonde financiële positie. De bal ligt bij Havensteder om te laten zien hoe we dat gaan doen.

We bespraken ook de prestatieafspraken met gemeente Rotterdam. Dit jaar bleef het tot het laatst toe spanend: Havensteder voerde met de gemeente het gesprek over een aantal locaties op Zuid waar nieuwbouw (ook sociale huur) gebouwd moet worden. De Brug vindt dat wij te ver zijn mee gegaan in de Woonvisie van de gemeente. Daarin staat de wens dat wij ook woningen moeten bouwen voor (lage) middeninkomens. De Brug vraagt zich af voor wie wij er nu eigenlijk zijn? Daarover zijn wij helder: wij zijn en blijven sturen op voldoende, goede sociale huurwoningen. Onze belangen liggen dus niet ver uit elkaar. We spraken af dat we elkaar nog beter moeten informeren en vasthouden. En het gesprek met De Brug mag en moet dan gaan over: doen we de juiste dingen en is het genoeg?

Al met al waren het geen gemakkelijke gesprekken, maar het heeft de lucht geklaard. Het overleg wordt hervat. Een beetje anders ingestoken. Met meer aandacht voor betaalbaarheid, duurzaamheid en samenwerken aan wijken van waarde.