Stand van zaken prestatieafspraken

De gemeente Rotterdam probeert nog steeds de Woonvisie 2015-2030 als uitgangspunt te gebruiken voor het overleg over de prestatieafspraken. Zoals u weet is een woonvisie een document waarin een gemeente de stip aan de horizon beschrijft voor wat betreft het woonbeleid. Nu doet zich de situatie voor dat de gemeente recht tegenover de huurders en woningbouwcorporaties staat. Vooral plannen om een groot aantal sociale huurwoningen uit de voorraad te halen is onacceptabel. Er wordt zelfs een referendum gehouden waarin de bevolking zich over het stuk kan uitspreken. Binnen de ruimte die we hebben, zetten we het proces van de prestatieafspraken toch voort. 

Havensteder en De Brug hebben samengewerkt aan het zogeheten bod. Daarin staat wat de corporatie aan de woonvisie van de gemeente zal bijdragen. Dat bod staat centraal binnen het driepartijenoverleg dat in augustus begint. Aan het einde van dit jaar zullen de prestatieafspraken af moeten zijn.  

 Hieronder de speerpunten waar De Brug zich op richt en de lijn die met Havensteder is afgesproken.

1.       Voldoende hoeveelheid betaalbare en bereikbare woningen voor lage inkomens. Dat zijn huishoudens die afhankelijk zijn van huurtoeslag of met lage middeninkomens.

Het moge duidelijk zijn dat dit speerpunt alles te maken heeft met waar het referendum over gaat. Het is begrijpelijk dat wethouder Schneider mensen met een hoog inkomen aan de stad wil binden, maar dat moet niet ten koste gaan van de sociale huursector. Er zijn nog steeds wachtlijsten voor starters en er zijn steeds grote groepen die met voorrang een huis krijgen. Daarnaast zou ook vrije bouwgrond ingezet kunnen worden voor de realisatie van dure huur- en koopwoningen.

Daarnaast is De Brug er alert op dat er niet te veel woningen verkocht of geliberaliseerd worden, en daarmee onbereikbaar zijn voor de lage middeninkomens. Deze groep driegt anders tussen de wal en het schip terecht te komen. Volgens de Woningwet mogen woningbouwcorporaties alleen nieuwbouw plegen in de sociale sector. Daarom hebben de huurdersorganisaties van de grote Rotterdamse corporaties ook duidelijk gemaakt dat er in Zuid (Nationaal Programma Rotterdam Zuid) door de corporaties geen dure nieuwbouw gebouwd wordt om woningen van particuliere eigenaren te vervangen.In het bod is daar rekening mee gehouden: van de woningen die gesloopt (moeten) worden en vervangen door nieuwbouw, blijft de huur van zeker de helft van de woningen onder de huurtoeslaggrenzen. Dit zal nog een flink discussiepunt worden met de gemeente, want die wil geen nieuwe sociale woningen.

Ook bij liberalisatie van huur en verkoop heeft De Brug gevraagd hoe duur die huizen dan worden. Het merendeel zal betaalbaar zijn voor lage middeninkomens. Dit is acceptabel voor De Brug. Er zal daarnaast een bepaald aantal woningen onder de huurtoeslag voor grote gezinnen beschikbaar blijven. Om te voldoen aan de eis van het passend toewijzen (geen huurders met een laag inkomen in een woning met een hoge huur), zullen ook de huren van andere woningen in de sociale sector bij mutatie afgetopt worden onder de hoogste aftoppingsgrens.

De Brug heeft gevraagd om bij het monitoren door de gemeente en de corporaties van de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor woningzoekenden die niet tot de urgentie groepen horen, vroegtijdig aan de bel te trekken als daar problemen ontstaan.

2.       Kwaliteit van onderhoud.

Algemeen uitgangspunt is het op tijd uitvoeren van regulier onderhoud tegelijk kleine aanpassingen Bij grotere onderhoudsingrepen worden direct energiebesparende maatregelen uitgevoerd, zonder huurverhoging.
Daarnaast is er renovatie gepland in de periode tussen 2017 en 2022 in vier wijken en grote verbeteringsprojecten in acht wijken.

De Brug heeft met name bij de renovatieprojecten gevraagd om een goed sociaal plan voor huurders die niet terug keren in hun woning, waarbij rekening wordt gehouden met de sociale netwerken voor de mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg Een apart onderwerp is funderingsherstel in met name Noord.

3.       Energiebesparende maatregelen aan alle woningen.

Er wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in het isoleren van de woningen. Energiebesparende maatregelen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan onderhoud. Dus dubbelglas tegelijkertijd bij het onderhoud aan kozijnen, dakisolatie bij vervanging van dakbedekking, muurisolatie bij gevelonderhoud. Daarnaast verbetering van ventilatie en vervanging van oude ketels door ketels die energiezuiniger en efficiënter zijn.

4.       Leefbaarheid zonder dat dit op extra kosten voor de huurders komt.

Onder leefbaarheid worden verschillende onderwerpen gezet. Onder andere de wijkbeheerders. Hierover loopt nog een gerechtelijke procedure. De vraag die daarbij centraal staat is: valt het wijkbeheer onder de servicekosten of niet.
Andere zaken die de corporaties en de gemeente samen doen is het Actieprogramma Woonoverlast, Buurtbemiddeling en Inbraakpreventie.

Havensteder wil bewonersinitiatieven en de inzet van sociale ondernemers blijven ondersteunen, maar is door het Rijk wel gebonden aan een maximaal bedrag per jaar. Bijdragen van de gemeente zijn geen overbodige luxe.

5.       Eerder en langer thuis.

Dit is een term, die inhoudt dat mensen met een zorgbehoefte niet langdurig in een instelling verblijven, maar sneller een woning en zorg krijgen. Langer thuis is vooral gericht op ouderen die met thuiszorg en mantelzorg zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen.
Zowel Havensteder als De Brug vragen de gemeente te zorgen voor goede, bij voorkeur professionele, ondersteuning van deze huurders vanuit de WMO om problemen te voorkomen.

6.       Van groot naar beter.

Dit is een nieuw onderwerp. Ouderen die in een grote woning wonen, worden ‘verleid’ om naar een kleinere, voor oudere geschikte woning geschikt te verhuizen. Hierdoor komt de grote woning weer vrij voor bijvoorbeeld een gezin. De Brug is van mening dat er dan ook gezorgd moet worden voor een betaalbare huur. In veel gevallen zal de verhuizing betekenen dat de maandelijkse huur stijgt – en dat is voor de meeste ouderen niet op te brengen. Dit is een onderwerp dat nog uitwerking vraagt door corporaties, gemeente en huurdersorganisaties.