Invloed huurders op gemeentelijk woonbeleid; traject Prestatieafspraken van start

Dit jaar wordt begonnen met uitvoering van de Woonwet 2015. In die wet is geregeld dat huurdersorganisaties meer inspraakmogelijkheden krijgen en daarnaast een autonome positie bekleden bij het vaststellen van prestatieafspraken. In prestatieafspraken maken gemeente, de woningbouwcorporatie én huurders afspraken over de wijze waarop het volkshuisvestingsbeleid, vastgelegd in een woonvisie, van de gemeente uitgevoerd gaat worden.

De gemeente Rotterdam is in het traject van het vaststellen van de Woonvisie in de laatste fase beland. De wethouder wil dat er 20.000 woningen in de sociale huursector tot 2030 verdwijnen. Hiervoor in de plaats moeten er veel meer dure huurwoningen en koopwoningen komen. De reductie van woningen zal bewerkstelligd moeten worden door sloop, renovatie met een huurverhoging boven de liberalisatiegrens (€ 711,- kale huur) of door de huren van woningen, zonder noemenswaardige verbeteringen op te trekken. De Brug ziet absoluut geen heil in dit plan. In Rotterdam is nu eenmaal behoefte aan sociale huurwoningen. Daarnaast houdt de wethouder onvoldoende rekening met de actuele woonsituatie: het aantal ouderen dat zelfstandig blijft wonen groeit, mensen die door instellingen geplaatst worden in een zelfstandige woning doen ook een beroep op de voorraad goedkope woningen, en niet in de laatste plaats de instroom van statushouders die aanstaande is.

Zoals gezegd wordt de uitvoering van de Woonvisie gegoten in jaarlijkse of tweejaarlijkse prestatieafspraken. Indien de wethouder bij zijn Woonvisie blijft en de raad deze niet aanpast, zijn er nog mogelijkheden voor huurdersorganisaties en corporaties om nadere afspraken te maken over de precieze uitvoering. De Brug zal alles op alles zetten om de voorgenomen reductie van het aantal betaalbare en bereikbare woningen voor de doelgroepen te ‘repareren’ in de prestatieafspraken.

Het bestuur van De Brug zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de prestatieafspraken. Onder Dossiers zullen wij stukken publiceren die van belang zijn. Hier vindt u nu al een samenvatting van een startbijeenkomst die vorige maand plaatsvond. 

Heeft u vragen of heeft u een interessante visie over prestatieafspraken, laat het ons weten door contact met ons op te nemen, of laat hieronder een comment achter.