Stand van zaken prestatieafspraken Rotterdam

In het kader van de Woningwet wordt van huurdersorganisaties verwacht dat zij in overleg met de woningbouwcorporaties en de gemeente komen tot prestatieafspraken met betrekking tot de volkshuisvestelijke opgaven van het komende jaar. De Brug onderhandelt met de gemeente Rotterdam, Barendrecht en Albrandswaard. Het Bod van Havensteder (hoe gaat de corporatie om met verwachtingen/vragen/eisen vanuit de gemeente?) is voor 1 juli verstuurd aan de betreffende gemeenten en zes weken later, half september, start het overleg. 

Prestatieafspraken worden gemaakt voor drie thema’s:

A.                  Aantrekkelijke woonmilieus realiseren

B.                  Zorgen voor een woningvoorraad met toekomstwaarde

C.                  Basis op orde

De Brug verwacht de meeste problemen en knelpunten bij dit thema en zal zich daarom vooral hierop richten.

Onder dit laatste thema vallen:

  • Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep
  • Huisvesting van specifieke groepen
  • Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

Standpunt / visie van De Brug

Hieronder vindt u per thema en onderwerp de visie van De Brug. 

Thema A-  Aantrekkelijke woonmilieus realiseren

Verkoop van woningen

Bij verkoop (ook bij aankoop trouwens) zou zoveel mogelijk het bestaan en ontstaan van gemengde complexen moeten worden tegengegaan. Dit zou een vereenvoudigend effect hebben op het woningbeheer en –onderhoud alsmede de rechtspositie van huurders in deze complexen verbeteren. Er is nog steeds te weinig grip en invloed op VVE’s.

Nieuwbouw, renovatie en aankoop van woningen, verkenning m.b.t. samenstelling van toekomstige vastgoedportefeuille.

De Brug zou graag zien dat deze verkenning wordt uitgebreid naar mogelijkheden om complexen met alternatieve woonvormen te creëren.Het is nu eenmaal niet zo dat bij een bepaalde groep de voorkeur voor woonstijl hetzelfde is, maar daar waar mogelijk is het voorstelbaar dat er complexen worden gebouwd met een integraal woonpakket, m.a.w. complexen waarin diverse leefstijlgroepen, dus woningtypen worden gecombineerd. Zo’n complex zou plaats kunnen bieden aan benedenwoningwoningen met tuintje, ouderenwoningen, gezinswoningen, zorgvoorzieningen, ontmoetingsruimte, veiligheids-, ontspannings- en communicatievoorzieningen.

De Brug wil graag meewerken aan zo’n verkenning die zijn vruchten zou moeten afwerpen in de zin van het voorkomen van isolement en het verbeteren van de “zorg-voor elkaar-cultuur”. Een keuze voor een geschikte woonvorm kan veel problemen in de sociale sfeer voorkomen en een wijk versterken. Het spreekt vanzelf dat zo’n woonvorm niet voor iedereen geschikt is; niet iedereen zit te wachten op sociale controle.

Het verdient wat De Brug betreft de voorkeur om het bezit zoveel mogelijk “aaneengesloten” te houden, hetgeen het implementeren van buurtstrategieën en stuk eenvoudiger maakt.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid, werkgelegenheidsprogramma

Een verbetering van het aantal banen zal zeker een positieve uitwerking op de buurt hebben. Daarnaast zou het prettig zijn als wijkbewoners in staat gesteld zouden worden om in welke vorm dan ook hierin een (immateriële) bijdrage te leveren. Dit zou de betrokkenheid van buurtbewoners best wel eens kunnen verbeteren.

Thema B -  Woningvoorraad met toekomstwaarde

Kwaliteit van woningen, onderhoudsplanning

Er zou een inventarisatie moeten worden gemaakt van achterstallig onderhoud en een plan om dit aan te pakken.
Hier lijkt ons afstemming met lokale huurdersvertegenwoordiging op zijn plaats.

Duurzaamheid woningvoorraad

DeBrug adviseert om te bestuderen of het mogelijk is om tegelijkertijd met isolatie-ingrepen de woning aardgasvrij te maken. Daarmee wordt ook de noodzaak tot een speciaal gedimensioneerd ventilatiesysteem verminderd. Risico’s op koolmonoxidevergiftiging en brand worden daarmee significant verminderd.

Anticiperen op energietransitie

De noodzaak om gasvrij te bouwen/renoveren/herbestemmen is vooral voor ouderen- en zorgwoningen voor de hand liggend.

Thema C -  Basis op orde

Inkomensafhankelijke huurverhoging om doorstroming uit goedkope voorraad te bevorderen

De Brug verzet zich hiertegen omdat dit het vertrek van “sterke schouders”, het potentiële sociaal kader, uit wijken bevordert. Deze mensen kunnen - zeker in kansarme wijken en buurten - niet gemist worden.

Betaalbaarheid, inkomensgroepen, zelfredzaamheid

Teveel worden mensen in geval van betalingsproblemen aan hun lot overgelaten met de argumentatie dat de mensen voldoende zelfredzaamzijn.

De zelfredzaamheid wordt schromelijk overschat. Naast kansarme mensen kunnen ook mensen met hogere inkomens en betere opleiding door omstandigheden (ontslag, echtscheiding, sterfgeval, ziekte, enz.) zwaar in de problemen komen die ze niet meer kunnen overzien, laat staan oplossen. Dit is niet op te lossen door een traininkje maar alleen door maatwerk en meer intensieve coaching. I.p.v. het toepassen van regels en procedures is hier maatwerk en een persoonlijke benadering noodzakelijk.

Huisvesting van bijzondere doelgroepen; veel druk op betaalbare woningen.

Dit is voor De Brug een groot punt van zorg. De druk op betaalbare woningen in de al kwetsbare wijken neemt toe. Dat terwijl deze doelgroepen zelf al vanwege verschillende redenen al kwetsbaar zijn. Wij voorzien een wederzijdse “negatieve synergie” en zelfs sociale brandhaarden die maar heel moeilijk te blussen zullen zijn.

Wij dringen er derhalve op aan om:

1.       Opvang te realiseren in de “rustige” wijken door aldaar woonlasten te verlichten of anderszins woonruimte voor deze groepen te creëren.

2.       De corporaties meer autonomie te gunnen waar het gaat om woningtoewijzing, daar zij goed op de hoogte zijn van de lokale omstandigheden en “sociale belasting”.

Overlast door bijzondere doelgroepen

De Brug ondersteunt het zoeken naar woonvormen die extra bescherming geven voor betrokkenen en omwonenden.

Langer thuis wonen voor ouderen

De Brug bepleit uniforme standaarden voor deze categorie van woningen. Bekijk hierbij ook de breedte van deuren, aanwezigheid drangers, voorzieningen in badruimtes, deurspionnen, deurintercoms, enz. Ook hier is gasvrij koken en verwarmen een belangrijk issue.

Woonruimtetoewijzing

Op dit punt is meer autonomie voor corporaties wenselijk. Er zou bijv. ruimte moeten zijn om mantelzorgers bij hun “cliënten” te huisvesten. Regelgeving vanuit de gemeente zou hierop moeten worden aangepast. Teruggang in activiteiten in ouderencomplexen doordat in deze  categorie steeds minder vrijwilligers zijn. Er zouden vrijwilligers uit een andere categorie moeten kunnen worden ingezet.

Woningvraag- en aanbod in doelgroep “langer thuis”

De ontwikkeling van vraag en aanbod in dit woonsegment moet zorgvuldig worden gevolgd. Zonodig moet alternatief, correctief beleid kunnen worden ingezet zonder uitvoerige en tijdverslindende besluitvorming.

Huisvesting van statushouders

De Brug vindt het belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk inburgeren en Nederlands leren. Het actief betrekken van hen bij het “buurtnetwerk” door buurtbewoners en instellingen speelt daarbij een grote rol en moet daarom worden aangemoedigd.

Inzet van middelen voor leefbaarheid

Voor De Brug is de inzet voor leefbaarheid een onlosmakelijk deel van de volkshuisvestelijke taak.

Woonoverlast, criminaliteit, veiligheid, wijkbeheer

Volgens De Brug zal het aantal overlastmeldingen toenemen door verhoogde druk op de sociale veerkracht van buurten en wijken. Er zou een centraal meldpunt moeten zijn voor alle vormen van overlast maar ook voor gevallen waar wordt vermoed dat bijv. een oudere iets mankeert of iets is overkomen. Ons bereiken geluiden dat meldingen vanuit individuele bewoners of bewonerscommissies niet voldoende serieus worden genomen, wellicht omdat men niet als deskundig wordt gezien. Men gaat dan voorbij aan het feit dat de bewoners hun buurt en buren echt het beste kennen. Ook wordt men vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Dit is dodelijk voor de betrokkenheid van mensen die juist zo broodnodig is.

Huurdersparticipatie

Gezien de wenselijkheid van het verbeteren van de professionaliteit en continuïteit van de huurdersparticipatie pleit De Brug voor facilitering en financiering van de opzet van een geprofessionaliseerd steunpunt voor huurders en hun organisaties. Het is de bedoeling om dit te doen in samenwerking met de andere in Rotterdam actieve corporaties en hun huurdersvertegenwoordigingen. Vanwege het belang van een gedegen huurdersvertegenwoordiging voor een verantwoorde en geloofwaardige uitvoering van de woningwet, wordt een evenredige medefinanciering door de gemeente verwacht.