Prestatieafspraken voor 2019 getekend

Deze maand tekenden De Brug, Havensteder en vijf gemeenten nieuwe prestatieafspraken. We tekenden de prestatieafspraken voor het jaar 2019 met gemeente Rotterdam, gemeente Krimpen aan den IJssel en gemeente Hellevoetsluis. Met de gemeente Barendrecht en gemeente Albrandswaard tekenden we de prestatieafspraken voor de jaren 2019 en 2020.

De prestatieafspraken dragen in redelijkheid bij aan het gemeentelijk woonbeleid. De onderhandelingen zijn prettig verlopen, we maakten goede afspraken en gaan met het volste vertrouwen aan de slag. Vorig jaar maakten we al de prestatieafspraken met de gemeente Capelle aan den IJssel voor de jaren 2018 en 2019.

Rotterdam

De Brug heeft de prestatieafspraken Rotterdam op onderdelen ondertekend en heeft net als in 2018 de meeste opmerkingen en kanttekeningen bij het onderdeel C ‘Basis op orde’ geplaatst. Binnen dat onderdeel worden vooral afspraken gemaakt over:

 • Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep

 • Huisvesting van specifieke groepen

 • Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

In dit kader heeft De Brug de volgende afspraken met de gemeente en Havensteder kunnen maken:

 1. Op basis van onder andere een onderzoek uitgevoerd in 2018, werkt Havensteder in overleg met De Brug samen met de gemeente en de andere grote Rotterdamse corporaties in 2019 aan een set van betaalbaarheidsmaatregelen waardoor huurders met een verhoogd betalingsrisico een lastenverlichting krijgen en we preventieve maatregelen kunnen nemen.

 2. De Brug pleit voor een evenwichtige verspreiding van de doelgroep HBD (meervoudig psychosociale beperking) in de stad.

 3.  Er zal een eenvoudige handleiding worden gemaakt hoe iedere partij moet acteren rondom huisvesting van bijzondere doelgroepen. Voor de Brug is de snelle toestroom van kwetsbare bewoners in bepaalde wijken en de negatieve effecten op leefbaarheid een groot punt van zorg. De Brug wil om deze reden meewerken aan/meepraten over de handleiding.

 4. Voor de Brug is een goed meldpunt voor het melden van woonoverlast een belangrijk thema. De gemeentelijke website https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/woonoverlast/ is bedoeld voor huurders om voor elke type klacht over woonoverlast het juiste kanaal te vinden. In 2019 nemen de gemeente en de Brug gezamenlijk door of de klachten die de huurders signaleren inderdaad via de kanalen die gemeld staan op de gemeentelijke website gemeld kunnen worden. Eventuele knelpunten bij het melden van woonoverlast brengen gemeente en de Brug in kaart.

Voor de komende jaren, te beginnen in 2019,  zal de gemeente Rotterdam werkgroepen inrichten voor de thema’s:

 1. Beschikbaarheid

 2. Betaalbaarheid

 3. Langer thuis

 4. Leefbaarheid

 5. Duurzaamheid

De Brug zal hierin mee gaan participeren als de kaders van deze werkgroepen bekend zijn.

De Brug ondersteunt het programma NPRZ en de uitwerking daarvan door Havensteder. De Brug vraagt o.a. om een evaluatie van het bewonersparticipatie en -communicatietraject van de renovatiewerkzaamheden in de wijk Vreewijk. Deze lessen kunnen bijdragen aan een verbeterde aanpak in andere renovatiewijken.

In Lombardijen zullen analyses en een gezamenlijke aanpak van de problematiek worden uitgevoerd, zodat naast woning- en buurtverbetering ook vraagstukken op het terrein van werk, scholing en sociale problematiek worden aangepakt.

Albrandswaard

Woningtoewijzing en maximaal gebruik maken van voorrang voor eigen inwoners, betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, en afspraken over de spreiding van statushouders over de kernen van Albrandswaard. Over deze en andere onderwerpen hebben gemeente, 4 woningcorporaties en 4 huurdersorganisaties afspraken gemaakt.

Deze ‘Prestatieafspraken Wonen’ gelden voor 2 jaar: 2019 en 2020. Afgelopen week zetten de betrokken partijen hun handtekening onder de overeenkomst. Naast gemeente Albrandswaard gaat het om de wooncorporaties Havensteder, WBV Poortugaal, Woonvisie, Woonzorg Nederland en hun huurdersorganisaties.