Prestatieafspraken Rotterdam 2019

Net als vorige jaren is het voor 2019 ook de bedoeling dat de gemeente Rotterdam, Havensteder en De Brug prestatieafspraken maken voor het bezit van Havensteder in die gemeente. Graag praten we u bij over de stand van zaken en de inzet van De Brug.

Wat zijn prestatieafspraken?
Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015 hebben huurdersorganisaties meer te zeggen gekregen over het lokale huurbeleid. In dat kader wordt van de huurdersorganisaties verwacht dat zij in overleg met de woningbouwcorporaties en de gemeente komen tot de zogeheten prestatieafspraken. Hierin worden de gemeentelijke voornemens voor de volkshuisvesting voor het komende jaar vastgelegd. Als overeenstemming wordt bereikt tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisatie worden de prestatieafspraken door de genoemde drie partijen ondertekend.

Terugblik: prestatieafspraken 2018 niet ondertekend door De Brug
Zoals bekend heeft De Brug de prestatieafspraken voor het jaar 2018 niet ondertekend. Vooral de gemeente wilde sterk de nadruk leggen op bouwen van duurdere woningen. Het is duidelijk dat De Brug sterk gekant was tegen die ambities om het aanbod aan betaalbare woningen gedeeltelijk op te offeren ten bate van duurdere woningen. Het beschikbare aanbod aan sociale huurwoningen werd daarmee veel te klein. De Brug zag alleen maar een toenemende druk op de nog betaalbare huurwoningen door huurders met een urgentieverklaring (circa 50% van de ingeschreven woningzoekenden) uit de bijzondere doelgroepen. Daarnaast heeft Rotterdam een nog steeds stijgend aantal huishoudens onder de armoedegrens en de vergrijzing leidt tot een grote groep met dalende inkomsten.

De bezuinigingen in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg, dwingen ouderen langer thuis te blijven en psychiatrisch patiënten om zelf huisvesting te regelen. Dit, aangevuld met de woonvraag van jongeren die nu gedwongen langer thuis blijven wonen en de vraag naar huisvesting van statushouders, gaf De Brug de overtuiging dat er sprake is van een toenemend tekort aan sociale huurwoningen. Dit alles tegen de achtergrond van het in de woonvisie van het toenmalige college opgenomen voornemen om op termijn het aantal sociale huurwoningen met ongeveer 15.000 te verminderen.

Extra reden om niet te tekenen waren de bouwplannen voor Smeetsland. Te veel financiële middelen, opgebracht door corporatiehuurders, werden op deze manier besteed aan de middeldure en dure woningen. Dat terwijl De Brug wilde, net zoals de Woningwet zegt, dat de corporatie zich moet richten op de huisvesting van de mensen die voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Ook heeft de gemeente De Brug nauwelijks betrokken bij het hele proces. Zij heeft daarmee een loopje heeft genomen met de huurders en met de geest van de Woningwet.

Actuele situatie in Rotterdam
32.000 van de 45.000 woningen van Havensteder liggen in de gemeente Rotterdam. Havensteder heeft voor 2019 inmiddels een zogeheten bod aan de gemeente uitgebracht. In het bod geeft de corporatie aan hoe zij bijdraagt aan het woonbeleid van de gemeente. Qua strekking is het bod van Havensteder aan de gemeente eigenlijk een actualisatie van het bod van 2018.

In Rotterdam heeft de gemeenteraad dit jaar een nieuw college van B&W (CDA/ CU-SGP/ D66/ GL/  PvdA/ VVD) gekozen. Voormalige collegepartij Leefbaar Rotterdam maakt hier geen deel meer vanuit. In het coalitieakkoord van het nieuwe college zijn er op het eerste gezicht enige beperkte wijzigingen in de paragraaf wonen opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de beperking van de vermindering van het aantal sociale huurwoningen van 15.000 tot 12.000. Verder worden tot 2030 5.000 goedkope woningen met een grondige opknapbeurt verbeterd en toegevoegd aan het € 640 – € 711 huursegment. Ook valt op dat sterk de nadruk blijft liggen op het meer bouwen van dure en middeldure woningen. Op basis van het coalitieakkoord werkt de gemeente aan een aanpassing van haar woonvisie.

De eerste indruk van De Brug is dat voor de huurders een beperkt aantal zaken verbetert, maar dat dit nog lang niet genoeg is. Het verminderd aanbod van sociale huurwoningen blijft ver achter bij de vraag. In hoeverre dat invloed heeft op de prestatieafspraken 2019 zal tijdens de onderhandelingen blijken

 Inzet 2019
Ter voorbereiding van de prestatieafspraken 2018 heeft De Brug juni 2017 een bijeenkomst van de aangesloten huurdersorganisaties georganiseerd. Daar zijn de onderwerpen geïnventariseerd die in onze inbreng op het bod van Havensteder aan de gemeente voor 2018 zijn opgenomen. Gegeven het feit dat het bod 2019 vooral een actualisatie is, heeft De Brug de strekking van haar reactie gehandhaafd. Nieuw is de extra aandacht voor de gevolgen van de geplande energietransitie. De belangrijkste onderwerpen van de inzet van De Brug zijn de volgende.

  • De Brug zou graag zien dat de verkenning van nieuwbouw wordt uitgebreid naar mogelijkheden om complexen met alternatieve woonvormen te creëren. Denk aan complexen waarin diverse leefstijlgroepen en ook woningtypen worden gecombineerd.

  • Per saldo mogen de samengevoegde kosten van huur en energie niet meer stijgen dan de inflatie. Met andere woorden, duurzaamheidsmaatregelen mogen niet ten koste van de huurders gaan.

  • De Brug adviseert om isoleren, beter ventileren en gasvrij maken te combineren.

  • De Brug vraagt senioren- en zorgwoningen zo spoedig mogelijk gasvrij te maken.

  • De Brug blijft van mening dat inkomensafhankelijke huurverhoging onwenselijk is

  • Goede en passende huisvesting van urgente en bijzondere doelgroepen is een belangrijk onderwerp voor De Brug. De druk op betaalbare woningen in kwetsbare wijken neemt toe. Burenoverlast, verslechtering van de uitstraling van wooncomplexen en sommige buurten storen andere groepen huurders, die zich inspannen om de leerbaarheid op peil te houden.

  • De problematiek van verwarde personen. Suggestie van de Brug is om voor huurders een overzicht te maken van welke organisaties op wijkniveau samenwerken om problemen uit de wijk op in gezamenlijke wijze op te vangen.

  • Een punt van zorg voor de Brug is dat in het algemeen de zelfredzaamheid van bewoners wordt overschat. Naast kansarme mensen kunnen ook mensen met hogere inkomens en betere opleiding door omstandigheden zwaar in de problemen komen.

  • De Brug zet zich in voor het oprichten van een centraal meldpunt zware woonoverlast.

  • Het beschikbare budget voor leefbaarheid en bewonersparticipatie: inzetten voor de inbreng van huurders bij uitvoeringsplannen en voor het behoud van de leefbaarheid in de wijken.

Verdere proces
In de loop van november vindt er overleg plaats over de invulling van de prestatieafspraken tussen De Brug, Havensteder en de gemeente. Ondertekening is voorzien op 15 december. Voor De Brug blijven in dat proces de belangen van de huurder centraal staan. Hoe het proces gaat verlopen is een kwestie van afwachten.