Dossiers


Prestatieafspraken 

De nieuwe Woningwet geeft naast de gemeente en woningcorporaties, nu ook huurdersorganisaties een volwaardige rol bij het opstellen van prestatieafspraken. 

De Brug is een van de gesprekspartners bij de besprekingen. Op 24 november 2015 heeft er een eerste bijeenkomst plaatsgevonden waar de gemeente Rotterdam samen met alle Rotterdamse corporaties en huurdersorganisaties heeft gesproken over het aanstaande proces. Een verslag van die eerste bijeenkomst vindt u hier

Op 28 januari 2016 heeft een vervolggesprek plaatsgevonden tussen De Brug, de gemeente Rotterdam en Havensteder (klik hier voor een kort verslag). Doel van die bespreking was het uitzetten van kaders voor het aankomende proces. De vraag is bijvoorbeeld of je als De Brug bij elke stap betrokken wilt zijn, of dat je aan het begin en aan het einde meepraat. Afspraken hierover worden op 3 maart gemaakt. 

De laatste fase

Het bod van Havensteder dat in overleg met De Brug is opgesteld is inmiddels onderwerp voor het zogenaamde tripartiete overleg tussen Gemeente, Havensteder en De Brug. Bij betaalbaarheid of liever gezegd problemen met het betalen van de huur willen we onze huurdersorganisaties vragen de signalen die zij krijgen door te geven aan Havensteder.

 In de vorige nieuwsbrief hebben we de speerpunten van het bod beschreven. Hieronder alvast de vragen en opmerkingen die na de laatste AB vergadering naar de Gemeente en Havensteder zijn gestuurd.

Na terugkoppeling in het AB van de Brug op 20 september willen we een aantal zaken opmerken over het tripartiete overleg in zijn algemeenheid en n.a.v de opmerkingen over en weer tussen de Gemeente en Havensteder.

 Algemeen

Als eerste valt het op dat er veel haast wordt gemaakt om tot ondertekening te komen, liefst vóór het referendum over de woonvisie plaatsvindt. Dat is niet acceptabel en niet alleen voor De Brug hebben wij vernomen.

Ten tweede wordt er door de gemeente ook erg veel nadruk gelegd op hot items zoals NPRZ en de versnelling van de door Havensteder geplande ingrepen en op versnelling 010 op gebied van energiezuinige woningen.

 De Brug kijkt niet naar hot items van wethouders, maar naar de samenhang van alle onderdelen van het bod van Havensteder. De Brug is zich er ook van bewust, dat Havensteder een financiële polsstok heeft die niet zover reikt dat ieders wensen direct vervuld kunnen worden. Uitsluitend focussen op hot items gaat ten koste van het “gewone”onderhoud en beheer, waarbij alle huurders belang hebben.

Kijkend naar de financiële kant is het logisch dat Havensteder zoveel mogelijk onderhoud combineert met energie maatregelen,waarbij geen extra huurverhoging in rekening wordt gebracht bij de huurders. 

Kijkend naar NPRZ is de financiering gebaseerd op het niet hoeven betalen van verhuurdersheffing voor het betrokken gebied. Daar zal toch ook de planning op moeten worden aangepast, of wordt Havensteder geacht alvast geld te lenen voordat “de buit binnen is”.  En hoe zit het dan met het principe “eerst verdienen dan uitgeven”?

Opmerkingen/vragenHet Bod

Blz. 5: liberalisering in het  Oude Noorden (kansrijke wijk) toevoegen opmerking van De Brug, dat de kwaliteit van de woningen moet voldoen aan de verwachtingen bij een hoge huur. Ervaring is dat dit voor woningen waarvoor € 1000 of meer gevraagd wordt niet altijd het geval is met als gevolg dat er een groepje studenten in komt wonen.

 Blz.6: Vraag aan de gemeente, wat de zij precies voor ogen hebben voor de Burg. Roosstraat. Deze straat grenst aan het ontwikkelingsgebied van de voormalige Gevangenis Noordsingel.

 Bij BOG als beganegrond woning, de vraag of Havensteder daarbij gelijk kijkt naar de mogelijkheid er een aangepaste woning voor rolstoelers van te maken.

 Blz. 7: De Brug vraagt zich af of het nieuwe warmtenet een reëel punt is voor het Bod van Havensteder. Is dit niet een zaak die eerst verder ontwikkeld moet worden door de gemeente? Gezien krantenberichten dat de warmte bij de nieuwe kolencentrales vandaan moet komen (niet echt een bijdrage aan de schone lucht voor Rotterdam en omstreken), lijkt dit nog geen gelopen zaak.

 Blz. 19:  Vraag aan de gemeente: waar is in Rotterdam beschermd wonen voor ouderen? Als voorfase van het verzorgingstehuis is dit al geen optie meer. Er is meer behoefte aan opvang in de voorfase voor een verpleeghuis.

 Blz. 20:  Hoe is die verhuur en toewijzing van statushouders bij derden geregeld? En wat is GVA?

 Blz. 21:  Als de 30% indicatie niet onderhandelbaar is, wil De Brug dat ook zelfzoekende urgenten meegeteld worden omdat ook zij bij voorrang een beroep doen op de beschikbare voorraad. Kan er nu al opgegeven worden hoeveel % van de woningen aan urgenten zowel direct bemiddeld als zelfzoekers wordt toegewezen?

 In het kader van eerder/langer thuis wil De Bruginformatie hebben wat de snelste weg is voor huurders om gesignaleerde problemen onder de aandacht te krijgen bij de wijkteams en Havensteder. Wij kunnen dat dan ook weer doorgeven aan de achterban.

 Blz. 23: Om te voldoen aan de toekomstige vraag om rollator en rolstoel geschikte woningen is het misschien een idee om nieuwbouw en ingrijpende renovatie te benutten omwoningen levensloopbestendig te maken.

 Blz.24 : Rol van bewonersorganisaties zal uitgewerkt worden. Het is vooral een kwestie van het snel reageren op signalen van huurders. Nu duurt het vaak erg lang voordat er daadwerkelijk opgetreden wordt. Zeker met het toenemen van bijzondere doelgroepen is alertheid bij de corporaties, de begeleidende instanties en de gemeente nodig. De gevolgen van Rijksregels al dan niet voortkomend uit bezuinigingen kunnen niet alleen door buren, familie en vrijwilligers opgevangen worden.

 Blz. 25: De Brug heeft kritiek op screening op grond van de Rotterdam wet. Screening op werk en inkomen is niet zaligmakend. Het zegt niets over de talenten die iemand heeft of de sociale instelling die in gebieden waar de Rotterdamwet wordt toegepast juist hard nodig is. Pas in 2017wordt de wet geëvalueerd. Het lijkt dan ook opportuun in de prestatie afspraken vast te leggen over screening. In de praktijk blijken mensen met werk uit inkomen niet beter te zijn op sociaal vlak dan bijstandstrekkers. En die sociale inslag is voor een buurt belangrijk . Wat dat betreft zouden de leefstijl selecties wel eens beter kunnen werken.